Anunț din data de 7.12.2015

Anunț concurs cultură

                                                                                                            ANUNȚ


CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE ILFOV, organizează la sediul din Șos.
Afumați, nr. 94 - 96, Loc. Voluntari, Jud. Ilfov, concursul pentru ocuparea unui post de șef birou cultură, cu studii superioare , GR.IA, în cadrul
Compartimentului Birou Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale în conformitate cu prevederile HG.1027/2014 pentru modificarea și completarea
Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotarerea
Guvernului nr. 286/2011.

Poate ocupa  postul vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții  generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercitiu;
e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile
sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu
excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou cultură
sunt:

a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă într-o disciplină specifică  științelor umaniste sau științelor sociale;
b) Vechimea în muncă/specialitate necesară: experiență minim 5 ani în domeniu;
c) Cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, programe de specialitate. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a lua decizii şi de a evalua
impactul acestora; exercitarea controlului decizional; capacitate managerială; adaptabilitate la situaţii noi, corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de
ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi colaboratorii Centrului Cultural, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală;
f)  cunoasterea unei limbi de circulație internațională, constituie un avantaj;
g)  nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limita de vârstă.

Dosarul de concurs trebuie să conțină:

a)  cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului sau instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta îndeplinirea
condițiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; candidatul
declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul
de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia,
în format standard stabilite de Ministerul Sănătății;
g) curriculum vitae;

Dosarele de concurs se depun, la sediul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov până la data de
08.12.2015 ora 16.00  la Compartimentul Financiar - Contabilitate, Resurse - Umane și Administrativ.

Concursul se organizează după cum urmează:

a)  24.11.2015: aducerea la cunoștința publică a condițiilor de participare la concurs, precum și a datelor de depunere a dosarului de concurs;
b)  08.12.2015: data limită pentru depunerea dosarelor de concurs;
c)  10.12.2015: data limită de selecție a dosarelor de concurs;
d)  15.12.2015: proba scrisă - prima etapă;
e)  16.12.2015: notarea probei scrise;
f)   21.12.2015: interviul - a doua etapă;
g)  22.12.2015: notarea interviului.

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Financiar - Contabilitate, Resurse - Umane și Administrativ din cadrul Centrului
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, pe www.centrulculturalilfov.ro, sau la tel/fax: 021- 3695838.

Bibliografie:

1.  Ordonanţa de Urgenţă nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi
completările ulterioare;
2.  CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Republicată);
3.  H.G. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale
4.  H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale
5.  Ordonanta guvernului nr.21 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic
modificata si completata.
6.  Regulamentul de organizare si functionare a Centrului Pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Ilfov.
                                                                                                                DIRECTOR,
                                                                                                          BUCUR MARIANACentrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov
The County Centre for the Preservation and Promotion of Ilfov's Traditional Culture